رد کردن لینک ها

SabzVand

واژه سبزوند اولین بار در سال 1395 به اختصار برای شهروندان سبزوار استفاده شد و بعدها به شعار انتخاباتی کمپین تبدیل گردید . این وبسایت شامل دست نوشته ها و مقالات گردآوری شده با موضوع شهر و شهروند در سبزوار است. دکتر زهرا بخشی

آخرین مطالب بخش های مختلف سایت

تصاویر