رد کردن لینک ها

جغرافیا علم زندگی است آن را درست بیاموزیم

اشتراک گذاری

طی چندین دهه گذشته سیاستهای آموزشی کلان کشور درحوزه علوم انسانی سبب شده است همواره تصویر غیرواقعی، منفی و منفعل از علوم انسانی در اذهان بوجود آید. رشته های علوم انسانی بعنوان رشته های درجه چندم بندرت در زمره علایق و مورد اقبال دانش آموزان و والدین آنها قرار می گیرند.

در میان رشته های علوم انسانی علم جغرافیا علی رغم دامنه وسیع تئوری و عملی و نقش کاربردی اش همواره به صورت علم سطحی معرفی شده است. متاسفانه نگاه منفعل به علم جغرافیا تا حدی است که بسیاری از دانش آموختگان این علم از بیان رشته تحصیلی خود طرفه می روند. با اینحال علی رغم تمام کم توجهی صورت گرفته برای دستیابی به توسعه باید جغرافیا را درست بیاموزیم زیرا جغرافیا سهم مهمی در سازماندهی فضا و برنامه ریزی و مدیریت منابع و آمایش سرزمین دارد و این امر تاحدی زیادی برگرفته از شیوه نگرش علم جغرافیا به مسائل است که مبتنی بر دیدگاه کل نگر و سیستماتیک است و از این لحاظ به سایر علوم برتری دارد.

مکان بعنوان جزء لاینفک علم جغرافیا است. در اولین تعاریف ارائه شده از جغرافیا می­گویند جغرافیا علم مطالعه مکان هاست و جغرافیا علم زمین است. از این رو هم کدام از علوم که نیازمند بستر مکانی باشد در پیوند با جغرافیا قرار می گیرد. از این رو رشته هایی همچون برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، جغرافیای پزشکی، جغرافیای کشاورزی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای نظامی، جغرافیای گردشگری و … به عنوان رشته های پیوندی بوجود آمده اند و می توان اذعان کرد که جغرافیا پیوندهای متعدد، متنوع وعمیق با سایر علوم دارد.

در کشورهای توسعه یافته اهمیت دانش‌ جغرافیا‌ تا‌ حد‌ زیادی آشکار شده است و دانشمندان این شاخه علمی در زمینه‌های متنوع و متعددی به مطالعه و تحقیق مشغول اند و دستاوردهای خویش را در راه توسعه جوامع به کار می برند. امید آنکه علم جغرافیا فرصت ظهور و بروز در مدیریت و برنامه ریزی تمامی جوامع را داشته باشد.

زهرا بخشی- آبان 1397