رد کردن لینک ها

توسعه سبزوار بدون زنان، یک تئوری نافرجام

اشتراک گذاری

دل خوش کرده ایم به اینکه اگر  تقاطع غیرهمسطح داشته باشیم یا چند شهرک صنعتی یا کارخانه یا راه آهن یا…، دیار سربداران غرق در توسعه خواهد شد.

باور کنیم همین امروز، 7 اسفند، اگر چند تقاطع غیرهمسطح در شرق و غرب شهر افتتاح شود، چندین شهرک صنعتی شروع به کار کند و سوت قطار در ایستگاه سبزوار به گوش برسد،

تا زمانی که نیمی از افراد جامعه حضورشان، نیازهایشان و مطالباتشان نادیده گرفته شود یا کم اهمیت انگاشته شود یا مورد بی توجهی قرار گیرد توسعه هنوز معنایی کامل نخواهد داشت.

هیچ جامعه ای بدون شناخت و درک درست واقعیت هایش نمی تواند حتی در مسیر توسعه قرار گیرد، رسیدن به توسعه که جای خود دارد. زنان واقعیت­های جامعه هستند. واقعیت هایی تاثیرگذار، که تا هر زمان عقب نگه داشته شوند چند برابر آن، توسعه را به عقب خواهند انداخت. باید قبول کرد که توسعه رخ نخواهد داد:

تا زمانی که در مناصب مدیریتی شهرستان سهم زنان حدود صفر درصد باشد.

تا زمانی که سهم زنان از دانشگاه، آموزش و پرورش و… که بیش از نیمی از نیروی شاغل آنها را زنان تشکیل می دهند حتی در حد یک معاونت نباشد.

تا زمانی که حضور زنان به رژه دختران دبستانی در مراسمات و تشریفات و اهدا گل خلاصه شود.

….

تا زمانی که سهم زنان از فضاها، امکانات و خدمات ورزشی و تفریحی کمترین ها باشد.

تا زمانی که  بار وظایف تحکیم خانواده، فرزند پروری، برنامه های آموزش و مهارت های شهروندی و خانوادگی و … فقط برعهده زنان باشد.

تا زمانی که قدم زدن زنان در فضاهای شهری در پارک، خیابان و..، متاثر از عدم امنیت باشد.

……

اگر خواهان توسعه سبزوار هستیم باید مطالبات زنان را بعنوان مطالباتی در راستای تحقق توسعه به حساب آوریم و برای دستیابی به آن تلاش کنیم.

زهرا بخشی- 7 برج اسفند 1397