رد کردن لینک ها

15 مهر روز ملی روستا

اشتراک گذاری

«خوشا بحالت ای روستایی          چه شاد و خرم چه باصفایی

در شهر ما نیست جز دود و ماشین             دلم گرفته از آن و از این »

ای کاش حداقل برای شعرهایمان بیت و قافیه ای باقی بگذاریم.

زمانی معماری ساده و بی پیرایه روستا، حظ و آرامشی عمیق نصیب انسان خسته و آشفته شهرزده می کرد، امروز اما آجر و آهن و سقف های شیروانی در کویری که از آن نور می بارد، تصویری است از حس رقت انگیز غربت و آشفتگی آدمیزاد که به واقع نمی داند چه می خواهد، اما سراسیمه و بی مهابا همه داشته ها، همه تفاوت ها و همه آنچه رنگ آرامش دارد را از سر راه بر می دارد، غافل از آنکه هیچ آسایشی بدون آرامش معنا نمی یابد.

روستا را دریابیم قبل از آنکه در کتابهای مصور، برای کودکانمان به دنبال یک «آبادی» یک «ده» یک «قلعه» باشیم.

 

زهرا بخشی- عضو شورای شهر سبزوار

دوشنبه 15 برج مهر 1398

به گفتگو بپیوندید