رد کردن لینک ها

جلسات شورا

آن هفت نفر

آن هفت نفر

در فضای مجازی ویدئویی تقطیع شده از جلسه صد و شصت و ششمِ شورای شهر سبزوار پخش شد. 7 نفر مثل گناهکاران

نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم:  پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام، نقدی بر کمیته نامگذاری

نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم: پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام، نقدی بر کمیته نامگذاری

در مطالب قبلی، یکی از ایراداتی که در بحث تجمیع کمیسیون ها و مسولیت های چندگانه اعضاء نوشتم، این بود که متاسفانه