رد کردن لینک ها

ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد. از این روست که “مایکل تودارو ” معتقد است راه توسعه ملی از روستا می گذرد.

آبادی

به نظر می رسد ما نمیتوانیم آنچه که شما به دنبالش میگردید پیدا کنیم! شاید جستجو کمک کند.