رد کردن لینک ها

Tag: برنامه ریزی

پیاده راه بیهق میراث گذشته، نیاز آینده

پیاده راه بیهق میراث گذشته، نیاز آینده

عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری در ایران با اتکا به تجارت موفق برخی کشورها در زمینه پیاده راه، با توجه به اهدافی که در نوشتار پیشین درباب پیاده راه به آن اشاره شد، پیاده راه را بعنوان ضرورتی مورد نیاز جهت حرکت به سمت

پیاده راه

پیاده راه

بیش از چندین دهه است که در مدیریت شهری بسیاری از کشورهای جهان به این امر تاکید دارند که شهرها مدامی که صرفا در خدمت ماشین باشند نمی توانند به سوی توسعه مبتنی بر پایداری حرکت کنند. از این رو کشورهای توسعه یافته در حال