رد کردن لینک ها

Tag: بی قانونی، حق تذکر، شورا نه رئیس شورا

همین قدر بی قانون!

همین قدر بی قانون!

150 ام جلسه شورای شهر سبزوار ساعت 8 صبح روز شنبه 4 آبان تشکیل شد. بعد از جلسه چند تماس تلفنی از اهالی رسانه داشتم در خصوص اتفاقات جلسه که می پرسیدند «چه اتفاقی در جلسه رخ داده؟ خانم بخشی چرا اخراج شدید؟». ستون حوادثی