رد کردن لینک ها

Tag: پسماند

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

همانگونه که قبل از انتخابات از هر کوی و برزن صدای وعده های عملی و غیرعملی نامزدهای انتخابات به گوش می رسد. بعد از انتخابات نیز مطالبات متعددی ناشی از همان وعده ها مطرح و متوجه شورای شهر می شود: اعضای شورا در زمان انتخابات