رد کردن لینک ها

Tag: کمیته نامگذاری، نقد عملکرد شورا

نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم:  پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام، نقدی بر کمیته نامگذاری

نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم: پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام، نقدی بر کمیته نامگذاری

در مطالب قبلی، یکی از ایراداتی که در بحث تجمیع کمیسیون ها و مسولیت های چندگانه اعضاء نوشتم، این بود که متاسفانه وقت کافی برای کنکاش و واکاویی برخی مسائل وجود ندارد. خروجی هم تصمیم گیریهای شتابزده و گاهی از سر بی اطلاعی است که